Adresář hospiců

17. Červen 2010, admin
Seznam všech hospiců a dalších aktivit a organizací týkajících se hospicového hnutí. Pokud nemůžete svůj hospic nebo organizaci najít, můžete ji přidat pomocí tohoto formuláře.

Search the Business Directory:
Search by Category:


Pages:  1  2
APHPP, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

5.4.2005 byla založena Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, sdružující všechny známé hospicové aktivity v ČR. Řádným členem Asociace se může stát každá právnická osoba – organizace hospicového paliativního typu působící v ČR. Mimořádným členem se může stát i fyzická osoba - kterýkoli občan ČR starší 18 let.

Cesta domů

Sdružení Cesta domů působí v Praze, ale poradenské služby poskytované přes internet nebo telefonicky jsou poskytovány bez rozdílu bydliště. Zaměstnanci a dobrovolníci hospice nabízejí rodinám, které se rozhodly pečovat o své umírající blízké doma, tyto služby: specializovanou paliativní domácí péči o terminálně nemocné, odlehčovací služby a sociální poradenství, půjčování pomůcek, péči o pozůstalé, služby specializované paliativní knihovny, ediční služby a edukaci. Příspěvek na den péče je 200 Kč. Průměrná doba péče 35 dní. Kapacita: cca 15 pacientů v péči zdravotní a cca 5 v odlehčovacích službách zároveň. Ročně asi 160 pacientů.

Charita Česká republika

Na webových stránkách charity najdete rovněž seznam všech zařízení spadajících pod ČKCH poskytujících domácí péči a v rámci domácí péče rovněž péči hospicovou. Rovněž na jejich stránkách najdete spojení a kontakty na všechny diecézní a arcidiecézní charity v Česku. Některé z nich jsou přímo spojeny s některým z hospiců.

Charitní domácí hospicová péče Bárka

Domácí hospicová péče Bárka je všestrannou péčí o nemocného a rodinu a je poskytovaná v domácnosti uživatelů. Základem služby je profesionální pomoc spojená s lidským přístupem všech pracovníků.Cílem Bárky je, aby lidé, o které pečujeme, mohli prožívat čas jim daný bezbolestně, důstojně a doma. Zajišťujemeodbornou zdravotní péči, odlehčovací službu, sociální poradenství, psychologickou pomoc, duchovní péči a podporu pečující rodině.

Charitní hospicová péče Pokojný přístav, Opava

Služba je poskytována samostatně pracujícími registrovanými sestrami, které na základě indikace onkologa, lékaře z ambulance bolesti či praktického lékaře zajišťují odbornou službu, vždy s ohledem na potřeby klienta.Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Je bezplatná, klienti pouze platí poplatek za zapůjčené pomůcky dle platného ceníku.

Charitní středisko sv. Kryštofa – mobilní hospic a ošetřovatelská služba (Ostrava)

Posláním Mobilního hospice sv. Kryštofa je zajišťování specializované zdravotní péče o lidi v terminálním (závěrečném) stádiu života. Služba je poskytována terénní formou přímo v domácnosti klienta.Cílem služby je zajistit důstojné prožívání života a aby mohl nemocný člověk i v jeho posledním období zůstat doma, ve svém známém prostředí, aby netrpěl bolestí či jinými obtížemi a nezůstal osamocen.

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM – www.paliativnimedicina.cz) je občanské sdružení odborníků, kteří se specializují v oblasti paliativní medicíny a péče. Byla založena v únoru 2009. V součastné době sdružuje přes 150 profesionálů na paliativní přístup(nejvíce lékařů). Odborná společnost je platformou k odborné diskusi, strategii rozvoje paliativní medicíny v ČR, vyvíjí a provádí vzdělávání odborníků v paliativní léčbě a péči, podílí se na výzkumných projektech národních i mezinárodních.

Diakonie ČCE středisko Vsetín

Poskytujeme domácí hospicovou péči pro nemocné, kteří se nachází v terminálním stádiu nemoci či umírání. Péči poskytujeme 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Služba obsahuje zdravotní a sociální složku, podle individuálních potřeb klienta. Náš multidisciplinární tým se skládá ze zdravotních sester, lékaře, sociálního pracovníka, psychologa, duchovního a pečovatelek.Pozornost a péči věnujeme nejen klientovi, ale i potřebám jeho rodiny.

Domácí hospic Athelas Písek

Jsme církevní nezisková organizace, která vznikla v Písku v prosinci roku 2014 jako samostatný subjekt - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské, má registrované zdravotní a sociální služby.Naším hlavním cílem je poskytovat péči, pomoc a podporu pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění (tzv. terminálním stádiu onemocnění), a kteří si přejí péči v domácím prostředí a umožnit důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.

Domácí hospic David Kyjov

Poskytuje individuální komplexní a dostupnou péči těžce nemocným a umírajícím i jejich rodinám v domácím prostředí. Péče zahrnuje potřeby fyzické, sociální, emoční a duchovní a je zaměřena na kvalitu života. Tým je sestaven z vyškolených pracovníků, složený z lékaře odborníka na léčbu bolesti, psychologa, duchovního, sociálního pracovníka, zdravotních sester, pečovatelek a dobrovolníků. Nabízí odborné poradenství a lidskou blízkost.

Domácí hospic Devětsil - Diakonie - středisko Vsetín

Nabízíme všestrannou podporu nevyléčitelně nemocným od 19 let a jejich rodinám, kteří o ně pečují v domácím prostředí, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, na území okresu Vsetín a částečně okresu Zlín. Máme smlouvu s pojišťovnami VZP,OZP,ZPS a ZPMV. Klienti těchto pojišťoven mají zdravotní péči hospicového týmu zdarma. Dále poskytujeme sociální poradenství, odlehčovací službu v domácnosti, zapůjčení pomůcek a péči o pozůstalé. Kontaktujte prosím sociální pracovnici na telefonu 737 266 987 pro více informací.

Domácí hospic Duha, o.p.s.

Naše sdružení si dalo za úkol zřízení domácí hospicové služby. Domácí hospicová péče bude všestranně podporovat rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího nemocného v domácím prostředí.Těžce nemocný člen rodiny tak bude moci prožít konec života doma, mezi svými blízkými.V domácím prostředí pomůžeme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy terminální fáze onkologického onemocnění.

Domácí hospic Jordán o.p.s

Domácí hospic Jordán o.p.s. je nezisková organizace, která vzniká jako nový typ péče v regionu Tábor. Cílem je umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém a konečném stadiu nemoci zůstat doma v kruhu svých blízkých. Smyslem specializované paliativní péče je ulevit od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží, které s sebou zpravidla přináší závěrečné stadium těžké nemoci. Pracovníci týmu domácího hospice nezastupují rodinu v péči o nemocného, pouze pomáhají, aby rodina a nemocný důstojně a se zachováním co největší možné kvality života zvládli poslední životní období.

Domácí hospic Setkání, o.p.s.

Domácí hospic Setkání byl založen v roce 2013 a poskytuje služby na území do 30 km od Rychnova nad Kněžnou. Kromě zdravotních služeb má zaregistrováno také odborné sociální poradenství.Poskytuje komplexní hospicovou péči lidem na konci života a jejich rodinám.

Domácí hospic Srdcem, z.ú.

Domácí hospic Srdcem, z.ú. - č. účtu: 2401424049/2010. Poslání je zajišťovat kvalifikovanou pomoc nemocným s nevyléčitelným onemocněním v terminálním stádiu a umírajícím v posledních měsících života. Prosazovat úctu k lidskému životu ve všech jeho stádiích a respektování lidské důstojnosti v závěru života. Spolupracovat s dalšími státními, nestátními, zdravotnickými institucemi a jinými institucemi a jednotlivci, se kterými je nezbytná spolupráce pro naplňování poslání ústavu. Napomáhat v péči o členy rodiny a blízké osoby nevyléčitelně nemocných, umírajících i zemřelých, a to zejména pro stránce duševní, popřípadě duchovní. Vzdělávat a zlepšovat informovanost veřejnosti o kvalitní paliativní péči.

Domácí hospic sv. Veroniky v Českých Budějovicích

Poskytujeme specializovanou domácí zdravotní péči především nevyléčitelně nemocným pacientům, trpícím nejčastěji onkologickou diagnózou. Dojíždíme k pacientům do domácností 24hod. denně – kdykoli dle potřeby, o víkendech i ve svátky. Zaměřujeme se na léčbu bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj. Nabízíme odborné sociální poradenství, pomoc s úkony péče o nemocné, praktickou pomoc při úmrtí v domácím prostředí, psychologické i duchovní doprovázení. Skrze odbornou multidisciplinární péči tak nemocný bude moci prožít závěr svého života v kruhu Vás, blízkých. Domácí hospicovou péči poskytujeme v Českých Budějovicích a v blízkém okolí (do 30 km).

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Domácí hospicová péče - Nové Město na Moravě, Jihlava. Poskytované služby: Domácí hospicová péče - Odlehčovací služby - Rodinný pokoj - Poradna Alej - Dobrovolnictví - Půjčovna zdravotnických pomůcek. Spolupracujeme s obvodními lékaři a služba je garantována odbornými lékaři v oboru paliativní medicína.

Domácí hospicová péče Oblastní charity Pardubice

Domácí hospicovou péči poskytuje Oblastní charita Pardubice lidem, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou, v prostředí jejich domova. Umožňuje pacientům strávit poslední dny či týdny života bez nesnesitelné bolesti doma mezi svými blízkými. Domácí hospicová péče je hrazena ze zdravotního pojištění, grantů a darů. Na základě předpisu lékaře jsme službu schopni zajistit 24 hodin denně. Pacientům i rodině je k dispozici lékař, zdravotní sestra, psycholog, sociální služby a duchovní. Službu poskytujeme na Pardubicku a Holicku.

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna

Nestátní církevní zdravotnické zařízení poskytující paliativní péči těžce a nevyléčitelně nemocným pacientům. Přítomnost rodiny možná 24 hodin denně, stálá přítomnost lékaře a ošetřujícího personálu. Edukační a dobrovolnické centrum, ambulance fyzioterapie, domácí péče, pečovatelská služba, půjčovna kompenzačních pomůcek.

Ecce homo, Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí

Organizace byla založena s cílem rozvinout hospicové hnutí v ČR a prosadit myšlenku hospice i mimo budovy hospice, všude, kde lidé umírají. Ecce homo se mírou nesměrnou přičinila o rozvoj hospicového hnutí v Čechách. MUDR. Svatošová, předseda občanského sdružení, po roce 1989 opustila lékařskou praxi a věnovala celé své úsilí rozvoji všech forem hospicové péče

Hospic Anežky České v Červeném Kostelci

Hospic Anežky České byl otevřen 8. prosince 1995 a stal se tak prvním hospicem v České republice. Nabízí 30 odborně specializovaných hospicových lůžek pro pacienty v terminálním stádiu většinou onkologického onemocnění z celé České republiky bez rozdílu vyznání, národnosti a sociálního postavení. V červenci roku 2010 byla v hospici otevřena Ambulance paliativní medicíny, jejíž cílem je pečovat o těžce nemocné před přijetím do hospice, po návratu do domácího prostředí nebo o terminální a preterminální klienty, kteří chtějí a mají tu možnost zůstat ve svém domově. Hospic dále nabízí zapůjčení kompenzačních pomůcek. Provozovatelem je Oblastní charita Červený Kostelec, člen APHPP.

Hospic Chrudim z.ú.

Hospic Chrudim je provozován jako nestátní lůžkové zdravotnické zařízení. Má 27 lůžek, v převážně jednolůžkových pokojích s přistýlkou pro blízkou osobu. Podrobnější informace na www.hospicchrudim.cz

Hospic Citadela – dům hospicové péče ve Valašském Meziříčí

Hospic Citadela nabízí 28 lůžek pro nemocné. Je členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Hospicová paliativní péče Zdravotní pojišťovna pacienta hradí ubytování, stravu, ošetřovatelskou a zdravotní péči. Klient platí za služby 180 Kč denně (maximálně 5 580 Kč za měsíc). Sociální lůžka Klient platí za jeden den pobytu: Za celodenní stravu 130 Kč. Ubytování na dvoulůžkovém pokoji 150 Kč Za ošetřovatelskou péči je vybírána úhrada ve výši příspěvku na péči v přiznané výši. Odlehčovací služba Klient platí za jeden den pobytu: Za celodenní stravu 130 Kč.Ubytování na dvoulůžkovém pokoji 150 Kč Za ošetřovatelskou péči je vybírána úhrada maximálně do výše přiznaného příspěvku na péči.

Hospic Dobrého Pastýře, Tři , o.p.s.

Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech je centrem odborné péče a podpory pro nemocné i jejich blízké. Zahrnuje všechny čtyři typy hospicové péče (lůžkovou, domácí, ambulantní a stacionářovou). Kapacita hospice je 24 jednolůžkových pokojů a 3 pokoje dvoulůžkové Je členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. V Benešově je půjčovna kompenzačních pomůcek na adrese Jana Nohy 1352, 256 01 Benešov (areál PCB naproti celnici), tel/fax: 317 722 046, mobil: 605 276 114. Spojení na mobilní hospic: 734 435 033, mobilnihospic@centrum-cercany.cz

Hospic Frýdek - Místek, p.o.

Hospic Frýdek - Místek, p.o. má kapacitu 43 lůžek. Z toho 30 hospicových lůžek převážně v jednolůžkových pokojích vybavených polohovací postelí, sociálním zařízením, přistýlkou pro blízké, kuchyňkou s lednicí, televizí a balkónem či vstupem do zahrady. Dále poskytuje 4 lůžka odlehčovacích služeb a 9 lůžek sociálně zdravotních služeb. Personál tvoří lékaři, sestry, ošetřovatelé, pečovatelé, sociální pracovnice, psycholog, duchovní, atd. Zařízení je vybaveno společenskými místnostmi, kaplí a zahradou. Hospic je členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Kontakt: I. J. Pešiny 3640, 73801 Frýdek – Místek, tel. 595 538 111, www.hospicfm.cz.

Hospic knížete Václava, o.p.s.

Hospic knížete Václava je poskytovatelem komplexní domácí hospicové péče, která zahrnuje zdravotní, psychosociální a duchovní podporu a pomoc. Péče je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím a současně jejich rodinným příslušníkům v jejich domácím prostředí. Prostřednictvím centra v Kladně a sítě poboček jí poskytujeme v současné době v pěti okresech Středočeského kraje - na Kladensku, Kralupsku, Rakovnicku a v částech okresů Praha-západ a Praha-východ. Hospic není členem APHPP.

Hospic Liberec

Občanské sdružení Hospic pro Liberecký kraj

Hospic Malovická

Druhý pražský hospic pro nevyléčitelně nemocné byl otevřen v roce 2011 v Praze 4 na Spořilově. Hospic má 30 bezbariérových jednolůžkových pokojů s kompletním samostatným sociálním zařízením. Pokoje mají i rezervní přistýlku pro eventuelní možnost přespání rodinných příslušníků, či přátel. Krom této možnosti je v hospici i hostinský pokoj v přízemí, mimo lůžkové oddělení, kde mohou návštěvy rovněž přespat. Hospic bude přijímat i pacienty s neurologickými a interními nemocemi (Parkinsonova, Alzheimerova choroba). Novým provozovatel Soft Palm, o.s. začal od pondělí 3.2.2014 přijímat další žádosti o hospitalizaci.

Hospic na Svatém Kopečku Olomouc

V hospici je připraveno 20 jednolůžkových pokojů s přistýlkou pro příbuzného (doprovod) a 5 dvoulůžkových pokojů. Všechny pokoje mají vlastní sociální příslušenství, telefon, ledničku a televizi. K dispozici jsou také společné prostory hospice – recepce s možností zakoupení malého občerstvení, zimní zahrada, jídelna, kaple a velká terasa.

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Od roku 2004 občanské sdružení Gabriela o.s. provozuje lůžkové nestátní zdravotnické zařízení Hospic sv. Alžběty poskytující zvláštní ústavní péči podle § 22a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Hospic je lůžkové zdravotnické zařízení určené nevyléčitelně nemocným v pokročilé fázi onemocnění; nabízí profesionální řešení potíží, které toto období mohou provázet a nelze je zvládnout v domácím prostředí (tlumení bolesti, dušnosti, nevolnosti, psychických potíží a dalších tělesných potíží). Důraz je kladen na kvalitu života pacienta. Nyní je k dispozici 22 lůžek v převážně jednolůžkových pokojích s možností přistýlky pro příbuzné.

Pages:  1  2
Powered by Business Directory for Wordpress

5 komentářů to “Adresář hospiců”

 1. Jarmila Svobodová napsal:

  Dobrý den,
  z vašeho formuláře pro vyhledávání Hospiců v České republice vychází asi to, že se nikdo nikam nedopracuje ke kýženému výsledku. Mohli byste mi říci, co je to Search the business Directory?
  Co tam mám zadat? Když si zadám další kategorii, což je vlastně to co by mělo být jediné ve vyhledávači – kraj či město., ale zde už není odklik na Search, tj. Vyhledej….jak tomu mám rozumět?
  Prosím o sdělení odkazů na pražské hospice, pokud mají svoje web stránky, nebo kontakty a taky bych ráda povšechně věděla, zdali přijimáte lidi s pokročilou Alzheimrovou chorobou.
  Děkuji.
  Jarmila Svobodová

 2. Ing. Juraj Kizák napsal:

  Staci vybrat u Search by Category „PRAHA“ a vse co je uvedeno v tomto kraji se objevi. U kazdeho subjektu by mel byt alepson jeden konkretni kontakt, jak se s nimi muzete spojit.
  Juraj Kizak,

 3. Ing. Juraj Kizák napsal:

  A ještě doplnuji informaci od Dr. Svatošové, paní Svobodová, týkající se pacientů s Alzheimrovou chorobou:
  10.9.2012, dopadne-li vše dobře, otevírá hospic v Prachaticích Domov Matky Vojtěchy určený speciálně pro pacienty s Alzheimerovou chorobou.

 4. Otto Pokorný napsal:

  Moje sestra s Frýdku-Místku má již velmi moc skutečnou hodně pokročilou rakovinu lidského těla,beré přímo strašně moc chemotherapií po které vždy není skutečně vůbec dobře.Několik týdnu neustále jenom stále hodně vrhné,nepíje,nejí,prostě jí to už skutečně vůbec nedělá dobře.Chemotherapií už beré asi necelé dva roky s nalými přestávkami.Já jako věřící katolický křestan dobře vím,že takové therapie nemají skutečně vůbec žádný význam,protože ten danný člověk je skutečně jenom moc vystaven atomu,které se mu dávájí do lidského těla je přímo moc s náboženského hlediska přímo velký nesmysl.Stejně už má skutečný odchod do Věčného neomezeného života na pokrájí pozemského života.Prodlužování jejího pozemského omezeného života je skutečně přímo moc jenom holí nesmysl.Člověk se skutečně musí,chod nechce,stejně jednou odejde s tohoto pozemského omezeného života do Věčného neomezeného života.Sledují již několik týdnu po sobě pořád na TV NOE Neboj se doplout-Aneb umění doprovázet,kde paní MUDr.Svatošová úplně všechno moc skutečně umí vysvětlít a také zdravotní sestra s knězem,kde se úplně dovídám velmi moc jenom skutečně přímo holou pravdu o odchodu s pozemského života do Věčného života,čílí o smrtí všeobecně.Velice moc rád bych ještě chtěl mojí sestře něják skutečně pomocí,aby se už skutečně úplně zbytečně netrápíla s danou neustále s chemotherapií,která stejně už vůbec nemá žádný danný smysl.Nejlepší by bylo pro ni jenom už skutečně ten danný mobilní hospic ve Frýdku-Místku,kde by jí již skutečně důstojně přípravyli na pokojný odchod na Věčnost.Víc už skutečně nemůžu dělát nic,než se jenom za ni denně modlít a dát za ni obsloužít mši svatou.Není vůbec pokřtěná v žádném církví,protože moje rodina je nevěřící a pouze věřící katolický křestan jsem pouze Já,protože mi k tomu vedlí řeholné sestry v klášteře všeobecně.Děkují Vám již předem za pochopení.Otto Pokorný s Litultovic u Opavy.

Vložit komentář

 
Copyright (c) 2005-2011 Ecce Homo, 2000-2004 Ing. Juraj Kizák, juraj.kizak@gmail.com
ECCE HOMO, o.s. = Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí, působí v ČR nepřetržitě od roku 1993, jeho náplň a cíle vyplývají z názvu,
IČO 49366335, Bankovní spojení: 2001709504/0600, kontakt: marie.svatosova@seznam.cz
Anorexie.cz, Prezidentka.eu, Vangogh.cz, Modigliani.cz, Gauguin.cz, Česká prezidentka