HOSPICE o.z. Martin, ul. Priehradka 6, 036 01 Martin, SR


DOMÁCA HOSPICOVÁ STAROSTLIVOSŤ


Domáca ošetrovateľská starostlivosť je odborná ošetrovateľská starostlivosť, ktorá sa poskytuje pacientom bez rozdielu veku a ochorenia.Prispieva k zvýšeniu kvality života počas choroby a k urýchleniu procesu uzdravovania a získavania nezávislosti a sebestačnosti. Domácu ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú skúsené zdravotné sestry v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Sestry navštevujú pridelených pacientov, nadväzujú kontakty aj s rodinou pacienta. Prvý podnet na začatie starostlivosti dáva lekár, ktorý určí počet návštev, náplň a ciele, ktoré sa majú splniť.Sestra v súlade s lekárskou diagnózou stanoví aj sesterskú diagnózu a podľa nej vypracuje ošetrovateľský plán, ktorý v priebehu procesu prehodnocuje a upravuje.Každý deň zaznamenáva uskutočnené výkony. Priebežne informuje ošetrujúceho lekára o stave pacienta. Po skončení domacej ošetrovatelskej strarostlivosti vypracuje sestra krátku správu, ktorú zašle ošetrujúcemu lekárovi.

Snahou hospicových procovníkov je poskytovať domácu hospicovú starostlivosť, ktorá je jednou z foriem domácej starostlivosti. Jedná sa o paliatívnu starostlivosť o chorých v preterminálnom a terminálnom štadiu s ukončením života v domácom prostredí. Môže teda zahrňovať všetky fázy pre finem, in finem a post finem. Pacienti ako individualné osoby, majú možnosť rozhodnúť sa či budu preferovať domácu hospicovú starostlivosť alebo Hospice. Domáca hospicová starostlivosť kladie dôraz na kvalitu života, na to že pacient nebude zomierať sám , bude sa klásť dôraz na dôstojné umieranie preže paliatívna starostlivosť chápe umieranie ako prirodzený proces, ďalej pacient bude mať zabezpečený primeraný komfort.

Hospicová domáca starostlivosť sa odlišuje od domácej ošetrovatelskej starostlivosti tým, že návštevy sú časovo neobmedzené. Sestra môže prísť k pacientovi aj 2-3x za deň a to podľa potreby a želania pacienta. Tiež je kedykoľvek možný telefonický kontakt s odborníkom. Veľmi dôležité je nezabudnúť na holistický prístup k pacientovi – teda treba ho brať ako bio – psycho – socialnu bytosť a uspokojiť všetky jeho potreby. Paliatívna starostlivosť kladie dôraz na multidisciplinárny charakter kde okrem lekára a sestry sú prizvaní aj další odborníci ako kňaz, sociológ, socialni pracovníci, psychológ, opatrovateľ, aktuálne potrební špecialisti a rad dobrovoľníkov. Ide o tímovú prácu kde každý člen má nezastupiteľnú úlohu. Dôležitá je komunikácia medzi sestrou, lekárom, pacientom a jeho rodinou. Čím skôr sa kontakt nadviaže tým sa vytvori priaznivejšie a priateľskejšie prostredie pre chorého, ktoré naňho veľmi výrazne vplýva počas choroby. Netreba zabudnúť, že pacienti často bojujú s bolesťou. Práve paliatívna starostlivosť im zaručuje, že nebudú trpieť neznesiteľnou bolesťou (bolesť teda bude úplne zvládnutá alebo maximálne minimalizovaná ). Sestra teda pri návštevách sleduje intenzitu bolesti, trvanie bolesti, začiatok bolesti, frekvenciu bolesti, lokalizáciu, vyžarovanie, faktory ovplyvňujúce bolesť, verbálne a neverbálne prejavy, predchádzajúcu liečbu bolesti a toleranciu analgetík. Na diagnostiku bolesti využíva visuálnu analógovú škálu, mapu bolesti, monitoring bolesti (Melzack). Bolesť netreba nikdy u pacienta podceňovať, pretože každý je individuum a treba brať pacientove slová vážne. Ďalej sa sestra zameriava na vedľajšie symptómy, ktoré sa u pacienta môžu vyskytnúť: nauzea, vomitus, obstipácia, dyspnoe, hnačka.

Netreba zabudnúť sledovať aj chuť do jedla - väčšina pacientov trpí anorexiou; kvalitu spánku - ktorý je znížený,pacienti sa často budia.Netreba zabudnúť na starostlivosť o kožu(prevencia dekubitov,pravidelné polohovanie a masáže).

Závažným negatívnym činiteľom môže byť aj zápach. Rehabilitácia zohráva nemalú úlohu v celom procese. Je dôležité, aby sa maximálne zachovala pohyblivosť pacienta a jeho spolupráca pri cvičení. Sebestačnosť a samostatnosť pacienta treba tiež podporovať až do tej chvíle kedy je to možné. Chorý potrebuje cítiť náš záujem o neho samotného. Často ho sprevádza depresia,úzkosť, strach, obavy z budúcnosti. Dôležitá je psychosociálna podpora. Potrebná je empatia,často stačí ľudský dotyk, pohladenie , úsmev, pochopenie. Chorý musí mať uistenie, že je dôležitý a to až do poslednej chvíle jeho života. Netreba mu brať nádej a vieru. Pacientove prosby treba rešpektovať, vysvetliť mu všetko na čo sa pýta a akceptovať jeho odmietnutia. Všetko má byť založené na dôvere, ktorá je najdôležitejším liečebným postupom. Pacienta často ubíja nečinnosť. Treba ho podporovať ku kreativite - pomáha mu to viesť plnohodnotný život až do poslednej chvíle.Aktivity treba prispôsobovať primerane stavu. Často sú to jeho osobné záľuby, to čo rád robil,ale možno na to v minulosti nemal čas. Vždy sa treba prispôsobovať jeho želaniam a potrebám a to nielen pacienta , ale aj celej rodiny.

Utrpenie človeka sprevádza celými dejinami. Často nás učí pokore, trpezlivosti, statočnosti, múdrosti a pochopeniu. Najdôležitejším Božím cieľom je doviesť nás k tomu, aby sme mali dôveru, nádej a lásku, kde láska je najväčšia. Lásku ku každému človeku.

Túžbou nás všetkých je , aby sa domáca hospicová starostlivosť v plnom rozsahu v čo najkratšom období uviedla do praxe.


V Martine 1999

Spracovala:

s. Pikulová Ľudmila


Zpět nahoru
Zpět na hlavní stránku